Ideat

Fyysisen aktiivisuuden edistäminen opetuksen sisältönä

Lisää liikettä, parempia oppimistuloksia! Liikkeen lisäämisen antamat positiiviset vaikutukset oppimiseen ja työrauhaan kannattaa hyödyntää. Paras keino tähän on liikkeen lisääminen opiskelun lomaan. Liikettä pystytään lisäämään myös opetussuunnitelmatyön kautta hyödyntämällä esimerkiksi Liikkuva amis -ideapajoja tai Ammattiosaajan työkykypassia. Kun toiminta sisällytetään opintoihin, sille taataan parhaiten resurssit ja jatkuvuus. 

Toimintaympäristön muokkaaminen

Toimintaympäristön muokkaToimintaympäristön muokkaamisen tavoitteena on tuoda liikkumisen mahdollisuudet sinne, missä ihmiset muutenkin ovat. Toimintaympäristön muokkaaminen voi sisältää isoja rakennus- ja muokkaustöitä tai sitten se voi tarkoittaa pieniä toimintoja, jotka eivät vaadi suuria resursseja. Oppilaitoksessa liikuntaa edistäviksi tiloiksi voidaan muokata esimerkiksi luokkatiloja, työsaleja ja käytäviä, mikä muuttaa toimintakulttuuria jo paljon liikuttavammaksi. Tiloihin voidaan hankkia liikuntavälineitä sekä tarjota mahdollisuuksia pelailuun ja muuhun yhteiseen tekemiseen. Yksinkertaisimmillaan avataan liikuntasalien ovet omatoimiselle liikunnalle! Toimintaympäristön suunnitteluun kannattaa ottaa mukaan turvallisuus-, kiinteistöhuolto- ja puhdistuspalvelut sekä muut asiantuntijatahot. Turvallisuus- ja vastuukysymyksistä kannattaa käydä keskusteluja oppilaitoksen johdon kanssa.

Liikuntatottumuksiin vaikuttaminen

Liikuntatottumuksiin vaikuttamalla lisätään opiskelijoiden motivaatiota ja pystyvyyttä liikkumisen suhteen. Näidenkään toimenpiteiden ei tarvitse olla isoja asioita, vaan matalan kynnyksen pieniä juttuja, joilla lisätään arkeen liikettä ja saadaan liikkumisesta hyviä kokemuksia. Liikuntatesteillä ja yksilöllisellä ohjauksella herätellään miettimään hyvinvoinnin ja liikkumisen merkitystä. Taukoliikkumisessa on hyvä huomioida oman ammattialan näkökulma. 

Tapahtuminen ja toiminnan järjestäminen

Yhdessä tekeminen innostaa liikkumaan. Oppilaitoksessa järjestettävissä tapahtumissa ja muussa toiminnassa tärkeää on opiskelijoiden osallisuus. Esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä kannattaa hyödyntää tutoreiden ja eri ammattialojen opiskelijoiden ideoita ja osaamista. Tapahtumat ja muu toiminta lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallisuutta ja tuovat liikettä vaivihkaa yhteisen tekemisen kautta oppilaitoksen arkeen. Positiiviset liikuntakokemukset madaltavat kynnystä liikkumiseen. 

Henkilöstön motivoiminen ja innostaminen

Henkilöstön motivoiminen ja innostaminen mukaan vaikuttavat oleellisesti liikkumista mahdollistavan toimintaympäristön syntymiseen. Henkilökunta toimii tärkeänä esimerkkinä nuorille: oman ammattiaineen opettajan heittäytyminen erilaisiin liikuntasuorituksiin madaltaa kynnystä osallistumiseen ja opettaa työkyvystä huolehtimisen taitoja. Henkilöstön motivaatioon vaikutetaan lisäämällä heidän osaamistaan sekä vahvistamalla heidän työkykyään. Koko oppilaitos mukaan liikkumaan ja liikuttamaan!

Teknologia apuna

Sovelluksia ja sivustoja liikkumisen tueksi.

Ideapankki